Vàng vẫn đang test đỉnh ngày 22 tháng 2. Khả năng cao trong hôm nay vàng sẽ vượt lên rồi cuối ngày sẽ chốt ở vùng giá mở cửa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.