Pharmacist2019

GOLD

Giá lên
Pharmacist2019 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chart Daily còn tăng dài dài
Bình luận:
Đã xong sóng 3 và sóng 4.
Giờ chuẩn bị sóng 5 tăng cuối nhé <3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.