FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản 4h!
Nếu thủng trend dưới tại khu vực 1389 sẽ rơi xuống vùng hỗ trợ tại 137x.
Canh hồi lên vùng 1393-1395 Sell xuống vùng 135x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.