ThinhDinhManh

XAU/USD test 1518usd

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã đã đảo chiều quay về test vùng 1518,
vùng 1518 quyết định lên hay xuống của XAU/USD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.