Ngày tình yêu vàng đã được mua thị trường rất nhiều, nhưng giá không di chuyển. Như vậy bên mua đã gặp bên bán khoẻ hơn. Và khả năng hướng vàng sẽ chuyern về điều chỉnh xuống. Vẫn còn khả năng phá đỉnh ngày 16/01 rồi mới xuống. Nếu như vậy, sức điều chỉnh sẽ khá sâu, hãy lưu ý đến 3 vùng 1850/1835/1825
Bình luận: Như đã lưu ý, vàng đã vượt đỉnh ngày 16/11/2021 và sập xuống mức mở cửa ngày, tạo ra tín hiệu Uptrust đẹp trên H4, bạn nào chưa vào lệnh bh đợi nó điều chỉnh lên rồi vào lệnh với SL tại đỉnh.
Bình luận: Mục tiêu dưới ngày hnay đã chạm, khả nằng xuống vẫn còn rất cao. nhưng để xuống tiếp cần diều chỉnh, mưc 1870 vùng có thể bán, nếu thủng sẽ lên đến 1876
Bình luận: SL đã gom, giá phải đẩy lên, chú ý vùng 1870-72/1875-78
Bình luận: Lưu ý: nếu hôm nay đóng cửa trên 70 thì khả năng phương án đi xuống sẽ huỷ
Bình luận: Thứ 3: giá đã thủ đáy ngày thứ 2, nhưng đã bị bên mua đẩy lên và không đóng ngày dưới đáy. Như vậy chứng tỏ bên bán đang gần hết xăng, khả năng đi lên từ 1850 rất cao. hãy để ý đến 1859/1870/1876, trong trường hợp giá vượt đỉnh, phương án đi xuống sẽ bị huỷ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.