TradeProPremium

Dài hạn Buy XauUsd

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang giao dịch trong vùng Hỗ trợ 1780/1790,
🏆 Dài hạn Buy XauUsd Mục tiêu 1842/1850 sau đó là 1872/1878.
🏄‍♂️ Ngắn hạn Sell giá hiện tại 1790
SL: 1796 TP: 1782

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.