URIFX

XAUUSD #1-4 line => chờ sell

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold có nhiều khả năng chạm đường 1-4. Xem phản ứng giá và cấu trúc giá để sell tiếp.
Bình luận:
Đã setup đê sell
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.