hailnforex

GOLD ngắn hạn đánh xuống

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD ngắn hạn canh đánh xuống về 1412
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.