manhha2019

xau-usd canh buy 1508 den 1512 , chot loi 1526,1547

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xau-usd canh buy 1508 den 1512 , chot loi 1526,1547
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.