Kienthucforex

Chiến lược vàng trước tin NF

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược buy vàng như trên biểu đồ trước khi tin NF ra.
anh em tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.