Forex9999

Bài 49- Sell Gold Mục tiêu 1300

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Gold tại bất kỳ giá nào; hiện tại là 1325; mục tiêu 1300
- Gold đã không thể thoát khỏi cản mạnh 1350
- Gold tin chính trị đã tan
- USD lên rất mạnh
- Mục tiêu fibo 50%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.