39 lượt xem
0
vàng dự tính sẽ test lại vung 1720 vùng nay buy hẳn lên 1830 40