Jayce_Pham

Cậu Vàng 18 - 23/11/2019 Vẫn thể hiện chiều tăng chỉ thiếu gió

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
 • Tình hình là XAU đi vào vùng Vol tụt sâu nhất trong vùng tích lũy và cũng là vùng Floor.
  VPA G: Giảm khá yếu. Tăng giảm dần và đã giảm test demand (nếu hết ngày nay nến giảm vẫn vol thấp)
  VPA S : bất thường ở nến tăng
  PA G: Pinbar cụm rất đẹp
  PAX : Pinbar trước
  DD : Vol đấy tụt rất sâu.
  Cản L Ra

Chờ nến 1811 : Giảm test hay cạn lực tăng thực sự .
Vẫn thiên nhiều về tăng nhưng Vol đến ngày mai không thể hiện tín hiệu test để tăng hay cản giảm thì sẽ suy nghĩ chiều khác. => Chờ

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.