Tiếp tục chờ đợi cơ hội sell vì xu hướng hiện tại chưa rõ ràng.

Bình luận