JaneDoan

GOLD H1 Sell

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Limit taij 1288
SL 1292
TP1: 1279
TP2: 1270
TP3: Thả
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Gold phá vỡ kênh giá đi lên chạm điểm cắt lỗ.
Dường như sóng 5 vẫn chưa hình thành xong.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.