FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
QHMP Strategy
Apply to Gold ( XAUUSD ), time frame M15
A) BUY
1. A candle closes with the word “long” appears and a green line appears
2. Price retraces to the green line or near the green line
3. There is a faint green band appearing
4. A GREEN candle closes to confirm the uptrend
=> BUY
.SL: a candle closes with the word “short” appearing.
.TP: .Safe: 200pips; 250pips; 300pips
.Hold: when the price moves 200pips; 250pips; 300pips, cut 2/3 orders; 1/2 orders. The rest move SL to 100pips and go until a "short" candle appears, then TP or price moves 600-800pips, then TP
B)SELL
1.A candle closes with the word “short” appears and the red line appears
2.Price retraces to the red line or near the red line
3. There is a faint red band appearing
4.A RED candle closes to confirm the downtrend
=> SELL
.SL: a candle closes with the word “long” appearing
.TP: .Safe: 200pips; 250pips; 300pips
.Hold: when the price moves 200pips; 250pips; 300pips cut 2/3 orders; 1/2 orders. The rest move the SL to 100pips and go until a "long" candle appears, then TP or the price moves 600-800pips, then TP
Note:
1.Recommend everyone should use Safe TP level to preserve profits, Hold TP is only for those who accept high risk
2. You should only enter an order when you have enough both lines and color bands, you should not enter orders when there is a lack of color bands
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.