thiennarts

Ngắn Hạn Vàng sau khi test mốc 2000 đang quay đầu lại hỗ trợ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngắn Hạn Vàng sau khi test mốc 2000 đang quay đầu lại hỗ trợ 1992

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.