Forex9999

Vàng chạy Khắm thật. Fail Break out. Giảm về lòng đất ae nhé

Giá xuống
Forex9999 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo hình tôi vẽ vàng vẫn kênh giảm H4. Hôm qua Fail break thì lại giảm mạnh về 1730 trước tin Nonfarm anh em nhé. Hoặc có thể giảm giật quanh 1750 ngưỡng tâm lý trc nonfarm sau đó chui về 1700
Bình luận: sell 1760 rồi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.