JL-NPT

TRADING: GOLD 05/01/2020

JL-NPT Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
After pullback yesterday, today Price is maybe sideway, so We can wait buy range 1807-1808, SL 1803 to take profit about 3-4 unit price.
Bình luận:
The price continues to increase, so the possibility of this deal does not match
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.