Kienthucforex

Vàng hình thành mô hình lá cờ tăng, dự kiến tăng tiếp

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hỗ trợ quan trọng cho vàng hiện tại là vùng 1836/32. Hãy chờ tín tăng giá tại vùng này thì có thể buy lên. Mục tiêu lên 1888.
Chiến lược tham khảo
Buy 1836
Sl 1830
Tp 1860-1888

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.