DuongTien911

Mô hình cờ đuôi nheo

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
mô hình cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn đáng tin cậy , độ chính xác > 80%
chờ đợi giá phá vỡ đường viền trên để xác nhận mộ hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.