VuDucThuan123

GOLD đang dần hình thành mô hình vai đầu

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SELL GOLD SL 1550
TP1: 1485
TP2: 1445
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.