dvtrade999

Buy vàng giá hiện tại

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định trước mình đưa ra cho ae là sell bất kỳ giá nào về vùng 1755, hiện tại vàng đã cập bến 55.
Giờ là lúc có thể buy ngắn lên đối với vàng.

CHIẾN LƯỢC THAM KHẢO.
BUY 53
SL 49
TP 62, 71

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.