hangnq0846123366

GOLD : KÌ VỌNG GIẢM VỀ MỐC HỖ TRỢ 1833-1828!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đóng d1 hôm thứ 6 thân xanh. Tuy nhiên giá đang tiếp cận ngay trendline, + cản cứng. Chưa rõ break thật luôn hay không vì đã nhiều ngày tăng giá rồi. Đóng nến ngay khu cản mạnh + có rút râu nên cũng nên đề phòng cây d1 sau trả ngược .. Chiến lược gd: phiên á Âu Thứ 2: buy nếu về khu 1853-1855 tp 1863. Sell 63-65 tp 55. Trong tuần canh sell 1875-1878, khu sell 2 1885-1888 sl 1894, tp 1854-1833. Mua khi giá về 1829-1833 , sl 1824 tp 1853/1888. Tuần sau biên độ quanh 1888/1892-1829/1833.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.