canhlinh

BTC lịch sử có lặp lại với pattern kinh điển ?

Giá lên
canhlinh Pro Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Qua một số lần rút kinh nghiệm mình thấy BTC rất thích dùng đi dùng lại một vài patterns. Mình sẽ chụp lại thêm một vài pattern khác bên dưới khi có thời gian rảnh.
Bình luận: Mọi người lưu ý đây là chart tuần
Bình luận: Triple Bottom


Bình luận: Mua một it ETH ở vùng 180-190$
Lên kế hoạch DCA ở vùng 130$ - 140$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.