HMCUONG

XBT Ngày 3/7/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá đã vượt qua đường kênh nối đỉnh 0-2 và vượt qua vùng kháng cự gần nhất tại 11k dần hình thành đỉnh tại 4 để chuyển thành mô hình hồi phức trong xu hướng tăng.
Chiến lược mua chờ hồi về đường kênh 0-2 hoặc break tại 0-4.