HMCUONG

XBT Ngày 3/7/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá đã vượt qua đường kênh nối đỉnh 0-2 và vượt qua vùng kháng cự gần nhất tại 11k dần hình thành đỉnh tại 4 để chuyển thành mô hình hồi phức trong xu hướng tăng.
Chiến lược mua chờ hồi về đường kênh 0-2 hoặc break tại 0-4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.