dcironcop

BTC analysis 3/8/2019

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Rải short từ 10k9 đến 11k1.
Sl nếu giá đóng trên 11k1.
Take profit trước mắt ở 10k3. Còn lại cập nhật sau

LƯU Ý: NẾU PHÁ 11K1 THAY ĐỔI BIAS THÀNH BULL
Khả năng giá còn đứng ở vùng này 2 ngày nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.