LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng XBTUSD 2 tuần tới: Tăng

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Khi bitcoin bật tăng 10% khả năng cao bit sẽ bay tiếp được 2 tuần nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.