BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Điểm vào lệnh,có thể chia vốn short từ 88xx khi giá đang tới vùng trend giá,SL 9055 ,TP tại 85xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.