BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
---------------------------------------------------------------------
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:

Vẫn giữ vững trong vùng OB
Long: Ngay lúc này
Stoploss: Khi giá vượt xuống dưới vùng OB: 6333
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Hit stoploss
Giao dịch đang hoạt động:
Long: Now
Stoploss: 6200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.