I_Cant_Trade

Btc Edu PA 10-22-2018

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Collapsing Market
----------------------------------------
Giao dịch được đóng thủ công:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.