BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Kháng cự loanh quanh 10400-10800, sẽ mất 3 ngày để tiếp tục có cú rơi mạnh về lại 9x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.