BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Một vùng nền tảng khá tôt 10k4-10k5 không lý do gì btc có thể rơi ngay qua được. Dù đôi khi btc luôn tạo ra sự vô lý nhưng không phải lúc này. Tiếp một nhịp hồi đủ mạnh lên vùng 11k2 chưa nói lên điều gì , tuy nhiên đây là một vùng khá thú vị và sẽ có nhiêu những bất ngờ xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.