LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng XBTUSD tuần này: Theo dõi!

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại Bitcoin tiếp tục sẽ đi ngang và dao động với biên độ hẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.