I_Cant_Trade

Btc July 6 Domed House Pattern

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Mô hình Domed House
Bình luận:

Điểm 25 trong Domed House sẽ nằm tại 6565 hoặc 6648
Bình luận:
Bình luận:

Đã xong điểm 25 domed house
Target tiếp: 6350-6375
Bình luận:

Hiện tại đang có 2 cấu trúc
ABCD và Bearish Bat Pattern
Hoặc là từ đây xuống vùng 6350-6375
Hoặc là lên 6660 trước, sau đó mới xuống vùng 6350-6375
PS: Tú vẫn nằm im với cú Short, ứ quan tâm mấy đợt sóng nhỏ lẻ này, phân tích cho vui thôi
Bình luận:
Đã xong điểm 26 Domed House, đang tiến tới ddeiemr 27
Bình luận:
Đang hướng tới điểm 28
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.