I_Cant_Trade

Btc July 6 Domed House Pattern

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Mô hình Domed House
Bình luận:
Điểm 25 trong Domed House sẽ nằm tại 6565 hoặc 6648
Bình luận:
Bình luận:
Đã xong điểm 25 domed house
Target tiếp: 6350-6375
Bình luận:
Hiện tại đang có 2 cấu trúc
ABCD và Bearish Bat Pattern
Hoặc là từ đây xuống vùng 6350-6375
Hoặc là lên 6660 trước, sau đó mới xuống vùng 6350-6375
PS: Tú vẫn nằm im với cú Short, ứ quan tâm mấy đợt sóng nhỏ lẻ này, phân tích cho vui thôi
Bình luận: Đã xong điểm 26 Domed House, đang tiến tới ddeiemr 27
Bình luận: Đang hướng tới điểm 28