dcironcop

BTC ngắn hạn trong tuần cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm 2019,

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Dạng sóng sẽ đi như sau:
- Giảm từ 93xx - 94xx về 89xx - 90xx. Hoàn thiện falling wedge .
- Tăng từ 89xx - 90xx lên 93xx - 94xx (Có thể lên đến 95xx - 96xx nhưng sau đó vẫn xuống). Hoàn thiện triangle.
- Giảm từ 93xx - 94xx về 83xx - 84xx.
Best regards!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.