HD_love_trading

BTC đi xuống, kèo ăn chắc

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC nằm trên hỗ trợ, đóng cửa dưới 3788 là sập giá !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.