Đếm EW cơ bản, còn tùy thuộc vào việc chúng ta đạt được các mốc sóng EW như thế nào để điều chỉnh mục tiêu cho hợp lý. Nhưng hầu hết mọi người đang nghĩ về 9k