Đếm EW cơ bản, còn tùy thuộc vào việc chúng ta đạt được các mốc sóng EW như thế nào để điều chỉnh mục tiêu cho hợp lý. Nhưng hầu hết mọi người đang nghĩ về 9k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.