DuyphongFX88

BTCUSD cần theo dõi thêm

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Chú ý zone giá 10k5 - 10k8, nếu tụt giá có thể về tới 8k5, chờ đợi tín hiệu thêm
Bình luận: đang đợi giá chạy để vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.