Dat_FOMO

lên tầu CHIA :))

Giá lên
OKX:XCHUSDT   Chia Network/Tether
anh em mình múc giá này, đợi list BINANCE canh xả
123456
123456
123456

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.