TinhKaka

XEM/BTC đang tạo mô hình 2 đáy.

Giá lên
BITTREX:XEMBTC   NEM / Bitcoin
khuyện nghị mua vào, càng gần 3k càng tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.