Phamdong1969

XEM/BTC đã có vùng tích lũy

Giá lên
BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
Trên đồ thị tuần cặp giao dịch xem/ btc đã hình thành vùng tích lũy tương đối đẹp cho dài hạn.
Vùng hỗ trợ nằm tại 405 phá vỡ vùng này xuống dưới thì đợt tăng giá thất bại.
Vùng kháng cự tại 670 và 780 xa hơn là 1100 - 1300

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.