Ninh-Do

XEMBTC ngắn hạn lợi nhuận 30%

BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
Xem/ BTC vừa kết thúc sóng hiệu chỉnh số 4. Dự đoán tiếp tục đi vào sóng đẩy 5

Buyzone: 158x
Sellzone: 20x
Profit: 30%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.