Tudadatu

XEM LONG 27/9/2021

BINANCE:XEMUSDT   NEM / TetherUS
PHÂN TÍCH
1. Sóng điều chỉnh 4h đã kết thúc tại vùng 141,4 Fibo và tạo đáy + RSI phân kỳ
2. Target cho ngắn hạn là 0.1627 nếu giá vượt qua được mốc 0,1498
3. Target cho dài hạn là 0.1907 nếu giá vượt qua được mốc 0.1627
THỰC HÀNH
1. Vào lệnh nếu giá vượt qua cản 4h = vùng supply 4h (0.1498) + sau đó retest lại
2. Vào lệnh nếu giá vượt qua cản 4h = vùng supply 4h (0.1627) + sau đó retest lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.