AnnaLuu16

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG XEM, BÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ HỌC BACS EASYTRADING

BINANCE:XEMUSDT   NEM / TetherUS
Xin chào Cô giáo và Easy Trading Team,

Em là học viên K2 khóa BACS, xin phân tích XEM/USDT theo dưới đây:

Nhìn vào chart (Khung 4H) ta nhận thấy XEM/USDT đang đi trong một nêm giảm giá.

Đợi breakout khỏi trendline giảm giá, ta sẽ vào lệnh như bên dưới:

- Entry: 0.4215
- Stop loss: 0.1739
- Take Profit: 1.1331

Cảm ơn Cô và Team đã đọc bài!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.