dungsmc

vào lệnh

Giá lên
dungsmc Cập nhật   
BITTREX:XLMBTC   Stellar Lumens / Bitcoin
XLM đã có cản cứng ở 457, đang có dấu hiệu hồi phục ở MACD và RSI
buy 457 - 470
sell : 543 -584
goodluck
Bình luận:
Vững tay đạt mục tiêu ... Fighting

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.