xuanhaimmoer

XLM/BTC - Chuẩn bị cho 1 nhịp giảm

BITTREX:XLMBTC   Stellar Lumens / Bitcoin
Phân tích xu hướng

RSI cho ta thấy sẽ có thể có phân kì sắp tới

DMI 4c cho thấy sức tăng đã bị yếu đi

Các yếu tố ở trên đều là tín hiệu sẽ có điều chỉnh giảm

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.