xuanhaimmoer

XLM/BTC - Chuẩn bị cho 1 nhịp giảm

BITTREX:XLMBTC   Lumen / Bitcoin
Phân tích xu hướng

RSI cho ta thấy sẽ có thể có phân kì sắp tới

DMI 4c cho thấy sức tăng đã bị yếu đi

Các yếu tố ở trên đều là tín hiệu sẽ có điều chỉnh giảm

Good luck for all !