XMR/ BTC
Buy now
Sell: 7-10% theo hình
Stop loss: 0.014565
P/s: Dư kiến bay đêm nay rạng sáng ngày mai. Ko bay thì dính stop loss nhé :)):))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.