michaelhlee20
Giá lên

XMRBTC - Trend Analysis + Fib Retracement (LONG)

BINANCE:XMRBTC   Monero / Bitcoin
Trade cautiously!
Tự đóng giao dịch: Target hit!