XMR/ BTC trên đồ thị ngày đã cho các dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Các mức hỗ trợ của XMR là : 0.0254 - 0.0227 - 0.0200 - 0.0161