XMR/ BTC trên đồ thị ngày đã cho các dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Các mức hỗ trợ của XMR là : 0.0254 - 0.0227 - 0.0200 - 0.0161

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.